โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองบุญมากประสงค์วิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 19 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
8
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปรีชา เหล็งนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเปรมพร อรุนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชูชาติ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมควร วิชาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมบูรณ์ กมขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางประคอง ใยงูเหลือม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวธาดารัตน์ ลีลอย  ครู ชำนาญการ
0
9 นายนิรันดร์ ก้อกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกฤติกา แก้วเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางศุภานัน ตันกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสุนิสา ทันจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุวรรณา ใคร่กระโทก  ครู ชำนาญการ
0
15 นางชวนคิด ทิศกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวฤดีรัตน์ สาระบุตร  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนิตยา ทองลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางอรุณ ดวดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางประพา สุนทรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอภิญญา มนัสพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวพัชริยา เครือบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายชัยกร แพไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9