โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าช้างราษฏร์บำรุง

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 28 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
8
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางปัญญดา สุขเนตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววิไลจิตร ศรีพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชลวรรณ หมั่นทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกนกวรรณ ทิพย์กระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพิมพ์นิศา รัศมีขอนพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจิราภา ศิริภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนราศัย ศิริพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปุณณภา จันทร์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววัชรี บุญชุมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายราเชน พิมพ์เย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเพ็ญศิริ วรวิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรสิกา ประสาทไทย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางจิรวรรณ มั่งประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสิริกร กลางสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสถาพร เชิดฉาย  ครู ชำนาญการ
0
17 นางณฐมน ไพศาลวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวประภาภรณ์ จงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิลาวัณย์ พิณพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพจนีย์ สวยปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอัมพร นาควิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางธัญธนพร มุ่งดี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายคงเดช เนตรพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุชาดา อวยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมณธิชา แสนพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมา  ครู ชำนาญการ
0
27 นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางรัชนีย์ ภายสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
29 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา มนัสศิลา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอาริษา ค้าเป็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายวีระพงษ์ ธูปบูชา  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววาสนา โหงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพรพรรณ พิมยะมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอาภากร ดาโม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายธัญนิรันดร์ บำรุงนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายเสถียร สืบม่วงไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15