โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสมบูรณ์วิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 18 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
11
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมพร แก้วมรกต  ครู ชำนาญการ
4
56.00
2 นางสาวภัทราวรรณ ปาประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางพรฑิพย์ภา บุญพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกรรณิกา บุตรทะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
5 นางสาวยุวเรศ แหไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวนิรัชชา ชวนงูเหลือม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางจำปา จินาวัลย์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
8 นางสาวยุวรี จีนทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
9 นายรัตนชัย สอดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายเอกสิทธิ์ พิราราช  ครู ชำนาญการ
0
11 นายไพโรจน์ ไวสู้ศึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางพนิดา ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสนอง ผะเดียงครบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวภชสร เพตาเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายสุรศักดิ์ ขามก้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกิ่งแก้ว ขั้วกลาง  ครู ชำนาญการ
1
99.99
18 นางสาวปาริชาติ ผินภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางรัตติกาล คิดร่วม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวปวีณา อีคะละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
21 นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายเลอสรร พามขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางทับทิม อุทัยวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
28 นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายนพกุล ปุคลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางอุไร กลำเงิน  ครู ชำนาญการ
1
6.00
31 นายอัครเดช แดนงูเหลือม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางวาสนา อุ่นบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
33 นายสมพงษ์ กลำเงิน  ครู ชำนาญการ
3
104.00
34 นางสาวรพีพรรณ ปิ่นแคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสิริลักษณ์ บุญลาด  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวพัชณียา หานะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายรุ่งเพชร ถามูลแสน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางพรพรรณ แก้วหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
8