โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 76 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 79 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสิงสาง

จำนวน 107

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 14 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 29 50 79
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
7
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
6
0
0
0
6 ศิลปะ
2
3
0
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
1
0
0
0
  รวม
30
27
21
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวแก้วตา พลนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวราพร ฉิมนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวนาจตะยา นามวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายภาณุพล ระย้าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายธีระวัฒน์ ดีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางนิชา แสงกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางเพ็ญ ประเมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายณัฐวุฒิ อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางเรณู โตเหมือน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพิชนันท์ ขันอาสา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางปราณี เพชรประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศิริโชค ปักการะโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางชลิดา อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายไมตรี คะปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเบญจวรรณ บุ้งง้าว  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายภาณุวัฒน์ โกมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวโชษิตา ศิริมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมเกียรติ โภคสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายเสกสรรค์ ประเมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายชัชวาล ศิริพรทุม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางอุไร ปทุมรังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางญาณันธร ปัดสาโก  ครู ชำนาญการ
0
28 นางนุชสรา ปานเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายขจร โปร่งจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายพีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวบุญญาพร มณีกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางเพ็ญนภา ไชยรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายวิชิต โสสีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายอภิสิทธิ์ กิจสอ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายประเสริฐ แก้วหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายชาตรี ศรีพาฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางธาริกา พระยารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพิมฉวี บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวกรรณิการ์ นากลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพิชามญช์ กว่างสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววริฐา งาคชสาร  ครู ชำนาญการ
0
43 นางธันยชนก แก้ววิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาววาสนา นาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางวลัยลักษณ์ อภิเกียรติสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุนันทา คำสงวน  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวจรรยาพร โชติกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร เพิ่มพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวดารัตน์ ดีอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสุภสร ปักการระโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางศรีอุษา อรุณใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุกัญญา กล่อมวาสจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
57 นายจรูญ ดอกสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางบังอร วงศ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายปัญญา สิทธิเสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายคมสัน คำสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายจำรูญ ล้อมกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
62 นายวีระยุทธ เพชรประไพ  ครู เชี่ยวชาญ
0
63 นางสายฝน นามศรี  ครู ชำนาญการ
0
64 นายสิทธิพงษ์ สุพรรณกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางพิสชา ยังกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายสำราญ แทนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวเกษร แหวนมุก  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางจีราภา พัดใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวรัชดาภรณ์ ทวยทุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสุวรรณี อินธิแสง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวศิรินภา รักษาศรี  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาววีรยา เตไธสง  ครู ชำนาญการ
0
76 นายปัญญา ไข่พรมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
19