โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากช่อง

จำนวน 156

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 12 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 13 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 21 32
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 12 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 16 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 40 90 130
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
2
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
6
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
8
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
5
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
5
5
0
0
6 ศิลปะ
3
2
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
41
31
58
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณิชารีย์ เทียมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางปิยะธิดา อาจิณกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง  ครู ชำนาญการ
11
91.00
6 นางสาวดารารัตน์ นกขุนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
27.00
7 นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายแสนชัย การงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจุฑามาศ ชูสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนิรันดร์ ทองภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางฐิตินาฎยา เชื้อปรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางแวว บำรุงนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกนิษฐา ศรีเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสุจิตรา สู้ศึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายพิชัย สอนพิมพ์สัมผัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสุจรี วัฒนชนสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจงใจรัก ไชยกุฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
135.99
19 นายศักดิ์ดา พระอารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกฤติยาภรณ์ นุชกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
21 นางหทัยวรรณ โหจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
22 นางศิริพร สุพรรณรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววรรณภา ล่ำสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายคงพจน์ คงวิมลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางธัญพร เคหะเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายวิษณุพงศ์ นาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางประทุม เดื่อไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางปริชาติ มิกขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางศรินยา กายสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพิชญาพร อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพิมล บุสดี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
35 นายวิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาววิภาวี พิมานธาตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางอรพินท์ พรหมคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวรัตนา เสนสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย  ครู ชำนาญการ
0
43 นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวปฐมพร ฟูใจ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายสุพจน์ โนนจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสมพงษ์ สิงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
47 นางประทิน อินทิตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางบุษราพร กิจสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวอณัฐภิชา เสงี่ยมศรี  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวสมหวัง หมั่นนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายณัฐชา พัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสุภัค เจียระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางขนิษฐา เรืองเศรษฐี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายบุญโย มัดทะปะนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสุพจน์ ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสมควร อินทสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวสุดา จันทราช  ครู ชำนาญการ
0
62 นางรุ่งอรุณ โตหนึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายไสว ดลพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวกนกวรรณ ศิริชัย  ครู ชำนาญการ
0
65 นายภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายอำพล เหงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายประสิทธิ์ชัย ศิริเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางศรีวิภา ศรีหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางศุภลักษณ์ มณีจักร์  ครู ชำนาญการ
0
70 นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองมะเริง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข  ครู ชำนาญการ
0
73 นายปัญญา กิจเจริญปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางกิตติมา มหาสะโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวอรุนี ระลึกมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางอาลิสา พฤทธิกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวสุนทรี วงษ์จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายวรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางหัทยา บัวคำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร  ครู ชำนาญการ
0
83 นางอาทิตยา แสนใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางณัฏฐนันท์ อยู่พร้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสุภารี กว่างสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวิริยะ ศาสตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางเสาวณี แก้วแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวอรนุช เฉยฉิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางจุฑารัตน์ ดลพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวนนทยา เพิ่มยศ  ครู ชำนาญการ
0
94 นางภาวศุทธิ์ วัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวสุพิน ใจเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวสุจิตรา นันตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางอุษา วิเชียรณรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางพิมวดี รับขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข  ครู ชำนาญการ
0
102 นายสนิท มณีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายธนบดี ชาญขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวอ้อย ทองภู  ครู ชำนาญการ
0
105 นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางชูชื่น ศาสตรา  ครู ชำนาญการ
0
107 นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ  ครู ชำนาญการ
0
108 นางนิตยา ทองประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายวชิระชัย ชาวสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
110 นายวิทยา เถาว์ทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางวรีรัตน์ เลิศฤทธิพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นายอิสริยะ อิ่มกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
113 นายกฤต รชตการย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางศิรินิภา วณิชชากร  ครู ชำนาญการ
0
115 นางพรทิพย์ อานามนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวทักษพร พูนสระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวพรทิพย์ จิตจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางพาสุข บุญแต่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางณิชารีย์ เทียมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายกัมปนาท ชัยศิรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายจำเริญ อนันตธรรมรส  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวพิชญ์สินี ถมยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายกิตติ โพธิ์อ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวรภัสสร ปัตตาเทสัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสุดตา จำรัสแนว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13