โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 73 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -20 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขามสะแกแสง

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 9 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 11 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 7 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 24 49 73
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
1
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
0
0
0
  รวม
28
10
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนันท์นภัสร์ ดังไธสงฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวิชิต หวังประสพกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณหทัย อุดมสุขโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นายอมรวัฒน์ ชนะภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธนเดช มิรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรพิน คงนันทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
7 นายอิทธิพล ตรีรัตนกุลพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมชาย สุวรรณเบญจกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประสิทธิ์ หวังกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
88.00
10 นายอรุณศักดิ์ วงศรีไข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุนันทา รัตนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมณี จงท่องกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
13 นายสถิต ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมัย คงนันทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
15 นายณัฐวุฒิ ทรงกำพล  ครู ชำนาญการ
1
40.00
16 นางจารุพรรณ คนึงหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกัลย์ธนัท โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางมยุรี อุตตะเคียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายทรงยศ คุณทะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
96.00
20 นางรำไพ เสนาะกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศุทธดา ชัยภัทรธนสร   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายประสิทธิ์ จงท่องกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
23 ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ โพธิ์นอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพล แอบจันอัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางลัดดาวัลย์ วงศรีไข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนงเยาว์ หวังกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพรพิมล เรืองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางแสงเดือน อะช่วยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวบัวริม กวนสำโรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นางสาวณัฏฐกันย์ ดอกสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเชิดชู ชัยยโก  ครู ชำนาญการ
2
36.00
32 นางปวีณา จรสายออ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวัชรพงษ์ สุวรรณกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายณัฐพงษ์ โพธิ์ถิรเลิศ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
35 นางสาวพรทิพย์ สอบกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายพิชิต จงรักกลาง  ครู ชำนาญการ
1
7.00
37 นายสมชาย จันทิมา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
38 นางสาวอัญชลี คงชุ่มชื่น  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวจันทร์จิรา ขอจงกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
40 นางณัฐรฎา โอ่อาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายรวิช สงนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวศิลป์สุภา ขอชมกลาง  ครู ชำนาญการ
4
75.00
43 นางสาวปริยานุช อ่อนชาวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
19.00
44 นางรจิตลักษณ์ จงรักกลาง  ครู ชำนาญการ
3
40.00
45 นายกิตติ เดชสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
46 นางสาวบุษรา ลายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอัญชลี ประทุมถิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางปานวรินทร์ ทรงกำพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายวิทยา นามนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายบำรุง สุวรรณาจารย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางอารีรัตน์ ขอผลกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 วรรณิภา คอสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวจิราภรณ์ นากลาง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
18