โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 90 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองคง

จำนวน 113

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 12 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 6 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 8 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 54 90
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
3
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
8
5
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
24
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวชนนี ศรีชัยวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ว่าที่ร้อยตรีนัธทวัฒน์ อุดมโชคอาชาชัย  ครู ชำนาญการ
0
4 นายมานะ มงคลศรี  ครู ชำนาญการ
7
138.00
5 นางสาวศิวพร เพ็ชรนอก  ครู ชำนาญการ
3
115.99
6 นายพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายอภิชิต มีสวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นางพัชรี หิรัญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
9 นางเบญจวรรณ ยศกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายคมสัน สายสุทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
11 นายจิรยุทธ เกียรติชัยพัฒน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจริยา สุมินทนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฉวีวรรณ เกียรติชัยพัฒน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายทวียศ วิทโยปกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
15 นางภัทร์กุล กุลจิตติพัทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
16 นางสาวศิริยุพน ศิริธีรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปิ่นแก้ว สระแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวพรสวัสดิ์ ผัดโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
19 นางอรัญญา เชื้อประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสมหวัง วงษ์ชนะสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
21 นางอรัญญา ราชการกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
72.00
22 นางสาวนวลศรี ทองชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวศุภลักษณ์ เดือนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางบุษราคัม บุญกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวทศรัตน์ บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางศิริมา กิ่งโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวัฒนา จงท่องกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
28 นายประวิตร บุญกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอรัญญา บำรุงกลาง  ครู ชำนาญการ
4
48.00
30 นางจิดาภา บุตรศรีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
32 นางกรวรรณ โภคสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
33 นางสาวศศิธร ศักดิ์กาญจนกุล  ครู ชำนาญการ
5
50.00
34 นางสาวจิราวรรณ ปานนอก  ครู ชำนาญการ
3
30.00
35 นายธนัท บุตรศรีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวสุภาวดี แก้วระหัน  ครู ชำนาญการ
0
37 นายจีรวัฒน์ อวะภาค  ครู ชำนาญการ
0
38 นางผ่องผิว แก้วกล้า  ครู ชำนาญการ
1
24.00
39 นางสมสมร อภิญญาพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสุรัตน์ดา ขันรักษา  ครู ชำนาญการ
2
18.00
41 นายสรายุทธ วงศ์พัฒนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายประสาท วงษ์ชนะสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
43 นางสาวชุติมา เคลื่อนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
44 นายสุชาติ หวังก่อกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสมเจตน์ ใช้ช้าง  ครู ชำนาญการ
2
26.00
46 นางดวงธิดา ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
47 นางธิดารัตน์ เอมวงษ์  ครู ชำนาญการ
7
74.00
48 นายเอกนรินทร์ ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
49 นายอุธร กุดหินนอก  ครู ชำนาญการ
0
50 นายวันชัย คชเรนทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
51 นางนัฎฐา แต่งพลกรัง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
52 นายศิวาการ ภูมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายเจนวิทย์ ศิริเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวอธิษฐาน พันธ์เรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวณัฐนันท์ ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีโยธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
57 นายอุเทน โขดสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
58 นายฤทธิรุทร รุ้งพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวชนิกา สูงสันเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
60 นายอดุลย์ โสดาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
61 นางสาววันดี เขตกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
56.00
62 นางสาวธนารี จู๋ในเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายดิเรก ศิรเวชกุลศรี  ครู ชำนาญการ
5
15.00
64 นายนฤเบศ ขันชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายสิขรินทร์ ผินกลาง  ครู ชำนาญการ
0
66 นายอนุกูล ปกสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางกนกอร โศภิตนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวเจนจิรา มุ่งคีมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวิษธร อันทราสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวหทัยชนก ธารณะกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวชัญชวัลย์ วงษ์พรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
72 นางสาวภัสราภรณ์ นวลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนริศรา ปัสมะริสสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายพงศธร ส้มสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวนันทวรรณ โอดสู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายมีชัย ศรีกำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวภัสสร แสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสาวิตรี แก้วโสม  ครู ชำนาญการ
1
90.00
79 นายสาธิต ขอแต้มกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางกันยารัตน์ เทพจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
38.00
81 นายจีรพันธ์ ปีขาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายปิยะ ทองรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
22.00
84 นายบุญยวัตร คำศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวไพรินทร์ โคนโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
86 ศราวุธ คนสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
87 นายพีรวุฒิ ขอบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
89 นางทิพย์ธิดา อภิเมธีธำรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
21