โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เกล็ดลิ้นวิทยา

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 20 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
16
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวัชรพล อุทัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
2 นายกันตพงศ์ ภารการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางศศิกานต์ ทรงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุภาพร อุ่นประชา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธวัชชัย พรหมธิดา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางรุ่งณภา สายานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวรัตนาภรณ์ ชูจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรุ่งนภา โกวิทธนภูวดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิษณุ นวลใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
33.00
10 นายโชคชัย เสนนอก  ครู ชำนาญการ
1
24.00
11 นางสีนวน สุมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมพร กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวรถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวนิดา จำปามูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
15 นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นายธัชกร ชนม์นภัทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
35.00
18 นางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายบุญยง แพนไธสง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาววัลลี กล้าพังเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสิริสมัย เพ็งผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางประภาพร แขหินตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพัสนัย กันงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอนุ บินนอก  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจรินทร ศรีวรสาร  ครู ชำนาญการ
2
16.00
27 นายนิติ ภัทรบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวัชรี อินอุ่นโชติ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวประไพ ประดับคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นายรัตนะ ด้วงเงิน  ครู ชำนาญการ
1
14.00
31 นายนพพร โพสุวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายบัญชา ชุมหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายทรงพล สายแวว  ครู ชำนาญการ
0
34 นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาววรรณา เภาภาร  ครู ชำนาญการ
0
36 นาสาวปภาวรินทร์ ปฏิบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7