โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชุมพวงศึกษา

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 16 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 6 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 44 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
8
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
4
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
5
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
26
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรตวิสา ปาลินทร ลัดดี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวีระพงษ์ ทองนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววิไลวรรณ จิตร์แสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
98.00
4 นายสมส่วน คงมั่นกลาง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายพรชัย คำสิงห์นอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายปรีชา ชมกลาง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจุฑารัตน์ เกษนอก  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจุรีรัตน์ ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายไพฑูรย์ สมสอางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
10 นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนันทวรรณ ปรึกไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางลาวัลย์ ดำรงค์ธรรมสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
13 นางนารี แก้วหานาท  ครู ชำนาญการ
4
34.00
14 นางรวีวรรณ ศรีจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
100.00
15 นางไกรศรี คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพจรี พันธุประกิจ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางชุติมา สมสอางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
19 นายจักรพันธ์ เขียวสวาท  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวชลิดา ทรัพย์สมหมาย  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุกิจ นามพลกรัง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายบุญญสิทธิ์ สุนันตะ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาริณี เพียรการ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
24 นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
70.00
26 นายณัชธนพงษ์ คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายกิจปกรณ์ พูนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางมาลัย พิชญ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
29 นางสาวพนมไพร เทพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวยุพาพร ทัศน์ไพร  ครู ชำนาญการ
1
8.00
31 นางสาวพิมพ์ประภา วรรณา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางปรารถนา พรมจันทร์  ครู ชำนาญการ
3
44.00
33 นางอุทัยวรรณ นามกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
96.00
34 นายมานะ บุญแต่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
80.00
35 นางสาวกรวยทอง แย้มศรี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
36 นางสาวพรทิวา ร่มรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวดวงใจ ภูมิประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
4
32.00
38 นางสาวอัญชลี สีลากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
39 นายสาโรจน์ มณีมาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางยวมนต์ แคนนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายเอกชัย วิชัยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศันสนีย์ แชจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวมยุเรศ ประทักขินัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายศิวาวุธ จันทร์กรูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวมัฐฑิชา ชวนมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางณัชชา ครามสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
47 นางสาวบุญเลิศ ฉอดนอก  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวจินตนา หริ่งกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวราตรี ทัศน์ไพร  ครู ชำนาญการ
2
24.00
50 นางสาวนิภารัตน์ เลิกนอก  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวชลดา ปิ่นวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอภิชาติ โฮนอก  ครู ชำนาญการ
0
53 นายพิเดช ลาวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
55 นางสาวพิชญ์นรี นารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางญาฤดี แจวจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
57 นางกุลธิดา วงศ์ชัยกรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
59 นางสาววิริยา ประดิษฐจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสิชล เพิ่มพูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายปิติพงศ์ คงแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุริยันห์ ลาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาววรารัตน์ โชติกลาง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
27