โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระเบื้องนอกพิทยาคม

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
2
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสังคม ไกรปุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสมวาสน์ เกตุนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางโรจนา เกียรติิไกรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายศรศิลป์ ชุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเณตรา ชุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายคม ศิริชาติ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางปาริชาติ กุลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสายหยุด ดีรบรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวกมลชนก พูลสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายพิชัย ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางประทีป เนียนกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรัฏชญา แก้วสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสุภาพร ชื่นจัตุรัส  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวศิริพร คำงูเหลือม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวศุภมาส ห้อยพรมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายชิต เดินรีบรีมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6