โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลำทะเมนไชยพิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 13 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
3
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายกฤติน แนบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอัญชลี ลับสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายวิเชียร บัวสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวมะลิวรรณ ภูชัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเสาวลักษณ์ จงแผ่กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสุทัศน์ บุญชัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุกัญญา ช่างเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายสเกณฑ์ จันนทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวรินทร ทวีนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายวิรพงษ์ ปะนามะเส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปุณยนุช แก้วสีใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวภัชราพรรณ สีชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววรรนิภา กองมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสุนิษา ศิริสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวรินท์ศยา พรหมในเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุดารัตน์ รักกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวสันต์ ขำพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
2