โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 130 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 136 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีสิริเกศ

จำนวน 153

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 14 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 16 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 25 35
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 15 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 21 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 2 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 100 136
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
13
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
29
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
15
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
1
13
0
0
6 ศิลปะ
2
0
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
6
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
26
8
101
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
58.00
3 นายอุทัย จึงสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
5 นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
6 นางบุญญาพร บูรณะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวยุวดี คุณสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
9 นายประจักษ์ พันธสีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
10 นางวิรงรอง วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
11 นายวรพจน์ นาคถมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 นายชาญชัย กุศลคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางธนพร รัตน์ธนากาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวราพร เจริญยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
15 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมงคล ไชยเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
17 นางเบญจวรรณ โทจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวลัย นามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเฉลียว ศิริดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
22 นายเอกรัตน์ ลับโกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางประสพสุข ระยับศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
24 นางสาวดารณี วัฒนปาณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายวิโรจน์ วรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
27 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
82.00
28 นางเทพา สระแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุกัญญา ทีงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสุภัทรา ชูสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
31 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
32 นายประโยชน์ รังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนิตยา วิเศษสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
36 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายประดิษฐ์ ส่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
39 นางลำใย ศรีนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางโสภา พิเชฐโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
42 นางกิตติยา ส่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายศักดิ์ชาย เกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางกนกอร ณิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
46 นางสาวมะติกา สุธาบุญ  ครู ชำนาญการ
7
92.00
47 นางประภา สมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางมุสิกมาศ อาษาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
49 นางสาววิภาพร ชิณะแขว  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
138.00
50 นายวัชรา สิงห์ชะฎา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวพิชญาภา สีนามะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววีระยา บุญพามา  ครู ชำนาญการ
0
53 นางปิยลดา หารไชย  ครู ชำนาญการ
0
54 นางไพลี จันทร์นิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวปราญชลี นนทะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
58.00
56 นายสุรชัย ดอกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางวณิชยา รัฐอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
25.00
60 นางสาวจินต์ภาณี กองจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
2.00
61 นางสาวจุธาภัค วรโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
62 นายภูเบศ เศรษฐบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางปิยาพร พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
116.00
64 นางวิไล กุยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
65 นางกิ่งแก้ว แดงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
67 นางสาวบุญล้อม กันตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสุพัตรา ไชยโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายวิทยา อินธิมาศ  ครู ชำนาญการ
6
92.00
70 นายธีระเดช ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางผัสนี พานพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางณัฐรดา สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางมนัสนันท์ ละเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางนภสร เลิศศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
75 นายนพพร ศรปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
76 นางนิษฐารัศมิ์ ปัญญาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายบรรพชิต โพธิ์บอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
78 นางกาญจนา ชิดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
79 นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางไสว ทองเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางดวงศิริ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายอรรถพล ศรีเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายไพรนคร ชิณะแขว  ครู ชำนาญการ
0
85 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายเด่นโชค ขุนพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
87 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางวิราวรรณ ยกพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
82.00
89 นางศิริพร นามจันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
90 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
91 นางวิจิตรา บุญเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางพิสมัย ทองอาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
93 นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายสำเริง บุญตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวพงศ์พัชรา รชาลักษมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางแดงต้อย ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายสุทธิกุล กอกหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวธิดารัตน์ คำแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวอารยา โพธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวสุภัตตรา บุญภามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวกุลมณี ดอกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวเกศินี บรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวลลิตา สายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางอัญชลี สามสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวพันิภา จันทะโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวกานตชนน์ ชาวประสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวชุตินันท์ คำเขื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวสุภาพร หอมเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวนาฎสินี โพธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายณัฐพงษ์ สาลี  ครู ชำนาญการ
0
121 นายกิตติชัย อุทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางสาวศรวณีย์ ลาเต  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสาวญาณา วาจนสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางทิวาพร จันทร์หมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางน้องปู สาลีวงศ์  ครู
0
127 นายณัฐพล แสงทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางกนกขวัญ บุญภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางนิภา จันทร์ละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
39