โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 14 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 16 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คูซอดประชาสรรค์

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 8 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกรียงศักดิ์ ศรีขาว  ครู ชำนาญการ
0
2 นางธนภรณ์ คำสุมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นายศิลา มีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสุภาพัช สระโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายดุลยเทพ ไกรรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
6 นางสาวแพรฝ้าย ชัยชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
7 นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร  ครู ชำนาญการ
14
118.00
8 นางจารุวัฒน์ ไวทยะเสวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
9 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุมิตตา เกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิจัย พวงอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายชินโชติ พรหมพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายกิตติชัย สิงห์โสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี สะเดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุดาพร บุญทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
16 นางสาววราภรณ์ แนวน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
3