โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 30 42
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
3
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีรวัตร คันธชัย  ครู ชำนาญการ
3
80.00
2 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวฐิติพร มีเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
23.00
4 นางสาวบังอร ศรีเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสมกมล มีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
37.00
6 นางสุพัตรา อินลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเกศรา จันทร์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
154.00
9 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุภรณ์ พรหมคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิจักษณ์ ทองเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวฎายิน ลีลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
16 นางสาวดวงสมร กาบมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอละสา เถาว์รินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
120.00
18 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
19 นางประพิศ งางาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวกรประภา สระแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายปรมินทร์ แก้วดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
25 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
143.00
26 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจงรัก ประทุมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจามจุรี นวลตา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางปราณีต ใจพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
31 นายทวีชัย ใจพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่  ครู ชำนาญการ
4
126.00
33 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสรวิชญ์ สว่างภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
35 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
36 นางสาวอริศศา ดาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
38 นางสุประวีณ์ ทานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางจิรวรรณ ศรีนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายศักดิ์ชัย อุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายศุภชัย พิมทะปะทัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
15