โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลิ้นฟ้าพิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 10 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
5
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิลัย ชิณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววิจิตรา จำปาเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบุญส่ง สู่เสน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพีรสร เจือจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนารีรัตน์ เงาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางกรรณนิกา หอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอุทัยวรรณ อามาตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางฤทัยรัตน์ ขำตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายสุกิจ สมปาน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจตุพร พงศ์พีระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรวรรณ ชิณวงค์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
13 นายเชน เพ็งมาตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเชาวลิต เสาเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวุฒิชัย คำเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
16 จิราวัฒน์ นางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
17 นางประนอม ชาวสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
2