โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 114 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 119 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กันทรารมณ์

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 10 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 13 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 22 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 10 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 17 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 83 119
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
13
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
14
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
26
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
2
9
0
0
6 ศิลปะ
1
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
9
85
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชัยพร เวียงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุดใจ วงศ์คูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
3 นางสาวจารุพร แก้วลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวภัณฑิลา สะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเทอด เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอาวิรุทธ์ สีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุรจรรยา ละชั่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
9 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสกุลรัตน์ ทองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายภรภัทร เจริญธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายแสงทอง บริสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเด่นดวง ยศวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมศักดิ์ นาเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเรณู คำวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
18 นางอุดมพร ศรีสำอางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกำพล บัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสมสุข ลาสุนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางธนาภา คำผุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสมหมาย พูนทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจตุพร พรเกียรติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
24 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
26 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวรรณภา ศรีใสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจรรยา เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสำราญ เจริญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสวลี บุญมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายศักดนัย สืบเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
33 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายนุชิต ศุภพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพิลาสลักษณ์ คงสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายรัตนดิลก คำเพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพรทิพย์ นาเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
40 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
42 นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายวิชา กิ่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
45 นางสาวรัตนธร ชุปวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
46 นางปรียานุช สงสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางนฤมล สินธุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
48 นางสมรักษ์ เพชรผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
50 นายกงจักร บัวลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสุพัตรา ดาวหน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางจงกล บัวสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นายสมพงษ์ ละชั่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
54 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
55 นางชิดชนก สายบุปผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายณฤภง ศรีละพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพัชรสุดา อ่างมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.30
58 นายพัฒนา พานจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
60 นางนิลบล เงินดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
61 นางปวีณา สุรำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
62 นายเฉลิม บัวสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
63 นางวรกมล เรืองฝาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาววรรณสา แก้วพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
65 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
67.00
66 นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์  ครู ชำนาญการ
2
30.00
67 นางเมตตา พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายอุดมศักดิ์ สีแสด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางนิออนด์ รอบคอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
70 นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
71 นางสาวทศพร คูณทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
72 นางสุธาทิพย์ แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางณภัค สิมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายชยพล คำสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
75 นางศิวัชญา มั่นธรรม  ครู ชำนาญการ
1
18.00
76 นางสาวทิพย์ชรินทร์ โพธิ์ทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาววิรยา แก่นคำ  ครู ชำนาญการ
1
10.00
78 นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 ว่าที่ร้อยตรี วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวรัชชาภรณ์ คำเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวอำภา จันทร์ผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
84 นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
85 นายทศพล ศรีนวล  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวอุทัย สิงหาภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
87 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายวัลลภ สุรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายพรชัย สุปิงคลัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสมจิตร เพชรผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
91 นางวราพร แก่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายวัชระชัย สุรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางรัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวญาณิศา โตมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
95 นายสุธิศักดิ์ สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
97 นางสาวเกวลี ป่าสนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายสุพัฒน์ บุญนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
99 นางสาวสุภาพร พวงพั่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
100 นางสาวธัญลักณ์ วิทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
101 นางสาวมุกชมพู เพชรไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
81.00
102 นางสาวพิศมัย พันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
103 นางสาวบังออน จุลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
45.00
104 นายทิว พจนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวไพริน คำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางชิสามาตา กัณหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ  ครู ชำนาญการ
0
109 นางรวีววรณ สุขสาร  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวอรศิริ ผิวจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายกิตติพงษ์ ชาญชิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางชุติมา ทีปีเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวญาณิศา โตมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
114 นางสาววาทินี ชินบุตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
9
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
45