โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนค้อวิทยาคม

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 3 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 19 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
2
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรนุช ศรีภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวเรศ สาระพิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสาวอัญญาณี สายสั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
7 นายธีรพงศ์ อินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิทยา นิยมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
9 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนันทกา ดลปัดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
102.00
12 นายภานุ ฮาตะสุ้ย  ครู ชำนาญการ
1
26.00
13 นายประหยัด แถลงสุข  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
109.99
15 นางศรินชา เปี่ยมอักโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
16 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวลลิตา กอบมณีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
117.99
18 นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
114.00
19 นายสันติชัย แจ่มศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
20 นายสุชาติ ศรีภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวุฒินันท์ ละยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
22 นางสาวชัชญาณิช ปอทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
23 นางกาญจนา ยอดมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
24 นายวิญญู. สายลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางระวีวรรณ สินธุพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายวิญญู สายลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5