โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ส้มป่อยพิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 19 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
5
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐพล บัวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
2 นางสุภาวดี ไชยช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพิมพ์ชนก รัตนวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
4 นางสาวเบญจมาพร บานชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์  ครู ชำนาญการ
1
26.00
6 นางมณีวรรณ บัวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
7 นางเพียรพรรณ อรรคบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอุดร ปิยะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิริวรรณ ดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวดวงนภา สุพรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเยาวรัตน์ จิตมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอธิวัฒน์ อัตตโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอลงกรณ์ สาระบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบุญชื่น ดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
16 นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววนิดา ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนาตยา แสงใสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
100.00
19 นางสาวอรอุมา พรหมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
20 นางสาวดวงเดือน ชนะงาม  ครู ชำนาญการ
0
21 นายณัฐวุฒิ บาศรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางธีราพรรณ สุตะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นางสาวกุลรภัส ปิยะวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
27 นายณัฐพงศ์ เจตินัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายยุทธนา โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9