โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 13 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
3
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุระศักดิ์ อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายดุลยเดช กาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพยนต์ สกุลพูลกิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอัญชนา เวียงสิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเศรษฐ์ บุญข่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวุฒิศักดิ์ สุภิษะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววราลักษณ์ จังอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเพ็ญภัค พันจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกรุณา ละประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนันท์นภัส ทองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมลิวัลย๋ จำปาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรัตนี ไชยโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกณิกา คำเครื่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
14 นางวาสินี วิถี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
15 นายสมเดช ครองยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนิตยา กองทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเอกราช ต้อนรับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางพัชนิภา เหลื่อมอุไร  ครู ชำนาญการ
3
24.00
19 นายภวินท์ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวประภัสสร กลไกล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
21 นางจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8