โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บึงบูรพ์

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
1
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางมยุรี บุญปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุดใจ นนท์ศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทิพมอญ มณีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายยุทธศักดิ์ พรหมคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุวรรณศรี กล้าใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
8 นางบรรจบพร นนท์ศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวกานดา สุภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวเกษริน ศรีลาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวฉวี ธรรมธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
12 นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์  ครู ชำนาญการ
2
31.40
13 นายสุทัศน์ สาระขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
14 นายธีวัฒน์ อุ่นทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวกฤษณา พวงจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาววรรณา อุ่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3