โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยทับทันวิทยาคม

จำนวน 76

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 2 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 8 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 21 42 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
8
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
17
12
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุดารัตน์ จังอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางธารารัตน์ แก้วมูล  ครู ชำนาญการ
4
54.00
3 นางวาสนา สิงห์โต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางสาวประยงค์ ใจสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
5 นายชนธัญ บัวเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางสาวอิศราภรณ์ การินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
7 นางเรไร สงค์พิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
8 นางประภาพร เกษศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
43.00
9 นายกฤติเดช พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นางนิชานันท์ จันทรคาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพิกุล ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุดาวรรณ โคตรเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
105.00
13 นายบุญนิสา ผักไหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
16 นายสุวิทย์ ทองปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
18 นางสาวปราณี ภูอาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
19 นายสมหมาย เวียงสิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
20 นายสอนเพ็ชร บุญอ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางมันทนา เกิดนอก  ครู ชำนาญการ
1
96.00
22 นางสาวชนิสรา ครุฑสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
23 นายสมพงษ์ บุตรสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
24 นางสาวพยอม เผ่าพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
25 นางจิราณี เมืองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นางสาวกัลยกร ก้านเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายนิกร จันทะสาร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
30 นางทรงทรัพย์ ชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางณัฏฐ์วริน ศัตรูพินาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายวัฒนา จันทา  ครู ชำนาญการ
1
13.00
33 นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
34 นางรจนีย์ น้อยพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
35 นางชิสามาตา กัณหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายสรศักดิ์ สามไชย  ครู ชำนาญการ
2
18.00
37 นางสาวนัยนา อภัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
38 นางสาวสังวาลย์ สีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
23.00
39 นายมงคล สุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายประเสิรฐ เติมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางวิภารัตน์ สาสังข์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
42 นายปรเมศร พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
29.00
43 นางวิไลแก้ว พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ปานทอง เบ็ญจศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 ้้นางสาวกวินนา หอมหวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
48 นางดวงเดือน สามไชย  ครู ชำนาญการ
0
49 วิชาญ คำอำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 ปอร์ฐวีย์ หนองบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 สมพร นายน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
69.00
52 นายอนุวัตร สายเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 วิรัตน์ ศรีพลกรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 วราภรณ์ ธรรมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
55 พชร ดีวังโพน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 สมคิด ศิลาโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
57 กาญจนา หาดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 สุลาลีวัลย์ วรครุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
59 นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11