โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผักไหมวิทยานุกูล

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 18 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
2
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดรุณี เสมอภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
2 นายสำรวน เสมอภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
74.00
3 นางสาวปรีดาภรณ์ จันทร์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุณีรัตน์ แพทย์หลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกนกกาญจน์ สมบัติวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรัตติยา สุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางสาวพัชรนันท์ ยศพลเพ็งแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
8 นางสาวอัจฉรา พวงอก  ครู ชำนาญการ
2
106.00
9 นางสาววศินี ทองบริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายสมศักดิ์ บัวเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางนวพรรษ ผักไหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
12 นางสุนิสา เสวยราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
3.00
13 นายทวีสุข นามวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
14 นางสาวณัฐวดี สัตโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
15 นางมัชติกาล ทะวะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายคำมวล คำสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพัชมณ แสงใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวธนิดา จวงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพรวิไล ปิยะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววรลักษณ์ ลาลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
21 นายประครอง ศรีสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายประดิษฐ์ เล่าเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวพัชรินทร์ สอนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาววรรณิภา อุ่นไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4