โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วรคุณอุปถัมภ์

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 9 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
1
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปฐมาวดี มะโนรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายปิยพงษ์ โสมาลีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายธนพงษ์ พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางฐิติรัตน์ สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
5 นายชัยวรรณ สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
6 นายรติพงษ์ รักษาพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวรรณี พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอัจฉรา ป้องกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเมธาวี สายสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอำมาลา เกตษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรัตติชานันท์ บัวไข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ภัทรียานาฏ วรโชติโชคอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจุฬาพร ปัดถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางพรรณปพร จำปาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 สถิตย์ กาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5