โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 81 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปรางค์กู่

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 10 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 10 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 5 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 12 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 57 81
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
3
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
3
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
9
0
0
6 ศิลปะ
2
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
27
15
38
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพรนิษา ภูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
5 นางเครือมาศ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอรุณนี แก้วคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกรรณิการ์ จันทะดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวอุบล ขาวสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวอุทัย ผมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศรุตา ชมภูเขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายคุณาพจน์ คลธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางธนัญญ์ฎา บึงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
15 นางดลนภัส สีดาดิลกกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
16 นางธนนันท์ ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศุภัชญา จันทะเขตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวดวงตะวัน งามแสง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวิไลลักษณ์ เหล็กเอี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอาณิชยา วรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางมาลินี งามแสง  ครู ชำนาญการ
0
24 นายทวีศักดิ์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกรชุลี ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิรันดร์ สุภาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาธิมน พลรักษ์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
28 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
30 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
31 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
248.00
32 นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
33 นายวิจิตร ผสมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประสิทธิ์ นามบุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายเรวัต อาวะรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายถิรธนา คำแพง  ครู ชำนาญการ
1
20.00
39 นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายวรโชติ วงศ์นิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางอักษราภัค หาดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววริษา ศรีเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางนิตยา สิทธิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางชนากานต์ บุตรศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาววารีกุล วิทยอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
49 นายโชคชัย บุญเสนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
51 นางสาวกัษมาพร หลอดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายจิรวัฒน์ เสนาะล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางพเยีย ห้วยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอุไร ครบสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
57 นายเสถียร คำชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวนุชนาฏ รชตธำมรงค์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางชลันดา สมบัติวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
61 นางสาวรสริน ดวงใจ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวรัตนา เงินดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวชลณัฐ บุปผาชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางอรอนงค์ ทองประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายศราวุธ จรเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวธันย์เทวิกา ส่งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
68 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางเบญจมาศ สมควร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวพัชรี แสนโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
72 นายปราโมทย์ แหวนเงิน  ครู เชี่ยวชาญ
0
73 นางสาวกนกวรรณ ศรชัย  ครู ชำนาญการ
0
74 นางอันติมา ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางณกานดา สมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
76 ณัฐพงษ์ นาคนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
78 นายสมปอง นวลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 จิตติชัย งามแสง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
15