โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ละลมวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 20 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
2
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พักรบ พลภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายนิติวัฒน์ โนนน้อย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวลำพู ศรีลาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายทวีศักดิ์ กระจาย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางอัมพร แพงมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
6 นางสุกัญญา ยุติมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
9.00
7 นางสุนีย์ เสนคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางผ่องศรี บุญกู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัตนา ทองมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพิมพ์พิลาส รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
11 นางบานเย็น ภูรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางสุภาพร ชิตภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
13 นายเฉลิมชัย ศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวชนกนันท์ พลภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวิภาพร แก้วรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวอรนุช วันคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
17 นายอภิวิชญ์ ธรรมพรพิวัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวผ่องพรรณ คำโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสิทธิโชค แว่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศิริลักษณ์ สะสาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายพิชิต เสนคำสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายณัฐพงศ์ วงศ์จอม   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวนุชจุรี ทองกำ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอรอุมา ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ชลลัดดา มากนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
3