โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมบักดองวิทยา

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 15 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
2
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางขวัญใจ ถาวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
2 นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางทักษิณา อินทะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอภิวัฒน์ อุ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเจนจิรา ดวงสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
6 นายแสน นิลดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรุจิลาวรรณ ประทุมวงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวชัชนันท์ เนียมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวันนา อายุวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
72.00
10 นางสาวปัญญดา ศรีลาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
72.00
11 นายณัฐพล วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเสถียร วิเชียรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ว่าที่ ร.ต. จักรพนธ์ ประทุมวงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางน้ำค้าง อุ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
15 นางสาวสาณี มนตรีวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
18 นางทัศนีย์ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเดือนเพ็ญ มิลินทะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสิทธิรักษ์ นรสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวยุพิน เคนพิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
68.00
23 สุวรรณา ฝอยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
24 นายปฏิภาณ ดาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4