โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 186 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 178 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบ็ญจะมะมหาราช

จำนวน 296

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 7 8
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
2
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศิริรัตน์ อำลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุษราวดี มั่นจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนภารัตน์ สุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุนันทา ประสานสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางรุจีวรรณ อาจกมล  ครู เชี่ยวชาญ
0
9 นายนรสีห์ เดชพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุมลทิชา แสงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทองชัย กอแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
12 นางปริศนา สดสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรติพร ทวยทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอุทัย มณีศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุพิวรรณ นาท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวกิติมา มุขสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางบุปผา วงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรุจิระ การิสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนงเยาว์ มณีศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาววรรณวิภา มยุเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัศมี ชมภูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายคำแพง ตันติศิรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางกุศลใจ วิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนลินี ศุภสร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุวภัทร คูณภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนุชนาถ ศรีงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมศักดิ์ สมเสนาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอาลักขณา ขุ่มด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายปรีชาพล อบอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายนิยม บุตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาววิลาสินี สายเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางกุญภัฎ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุภาพร ดวงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวดรุณี จันสุตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายจิรยุทธ จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรพีพร พรหมศร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวสุธีวัน ชื่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสุธินรัตน์ พานอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสมควร กันเทพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายนิยม พงษ์ผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายไพโรจน์ ภูมิเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสมปอง สาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวกนกพร สุขสาย  ครู เชี่ยวชาญ
0
50 นางปรารถนา ชื่นตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางทัศนีย์ ทองทั่ว  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวประวีณา อาจสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางพรพิมล ก้อนภูธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายปริยัติ แก่นอาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวกนกนภา พาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางศรินทิพย์ นามศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสมชาย พรหมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางประภาศรี วิเวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายอาคม บุญไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางนารีรัตน์ สมคะเน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางภาสินี พงษ์อารีย์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางวิมลศรี มณีกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางวรวรรณ คุ้มบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางเพชรา พึ่งเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางศุภลักษณ์ สุขทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางละไม มณีพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายจตุพล ชื่นตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางอังคณา เลขะเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางธนัญญา หงษ์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางชโลม สุพิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางธนาภรณ์ ศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายชยุตม์ โล่ห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางมณีวรรณ คุณะโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสุดารัตน์ โคตะสิน  ครู ชำนาญการ
0
81 นายพิริยะ ทองเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสุภาพร โล่ห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายเชิดศักดิ์ ทองดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางพิณทิพย์ แสงสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสินีนาฎ อำพัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางปรมพร วังศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายสุทัศน์ สมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวิตรี สุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางกิตติยา อาภรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายพัฒนพงศ์ สมคะเน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายประจวบ บัวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางพัฒนา กนกวรรณากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางพนัชกร นิสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายโกเมน อรัญเวศ  ครู เชี่ยวชาญ
0
102 นายสุขุม วิเวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวกุลวดี กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวนฤดี สีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวภัทรอร สวัสดิ์มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางพรทิวา บุษยเหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางนิรมล ช่วยบุญญะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางธันยากร นามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวภัทรพร สืบสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางอรุณี ทองผุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายสุธี วอทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวปิยธิดา พยัฆฑา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายอุทัย บุญขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวคัทลียา ปรีชม  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสาวธญศศิ จันทะแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางทิพวรรณ ทีอุทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวนลิสาข์ แหวนวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
119 นายยุทธการ ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายธงชัย วีระเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายวรกันต์ สาเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาววาสนา ตังคโณบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางนพมาศ ศรีวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางพิมลรัตน์ สุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางธัญลภัส ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางวรรณพร สิงคิบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางภัคฐ์พิชา นนทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นายสมพร บุญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางกอบแก้ว ยงยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางเพียงทอง เงินประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางอุษณีษ์ วรรณชัยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
134 นางทิพยาภา พรสี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวรัตนาพร แก้วมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางนิตยา ปะโคทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสมพิศ โลหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสาวสุชาดา ขันอาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางจิรวรรณ นนธิจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นางทิพนาถ ธรรมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางรสจิตรา ตัญญู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางวัลลภา บุญวิเศษ  ครู เชี่ยวชาญ
0
145 นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นางระวีวรรณ ครองยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นายสรรเพชญ ทุนมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นายโชติช่วง ทีอุทิศ  ครู ชำนาญการ
0
150 นายเวียงทอง โคสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวจงกล ต้นสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางสมปอง สุดเต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสุมิตรา ศรีธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางอัญชลี มัดธนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายชาญวิทย์ แพงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางจิตติมา แท่งคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวจีรวรรณ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นายเกรียงชัย โคตรอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาวศิรินนภา นามมณี  ครู ชำนาญการ
1
20.00
160 นายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นางสาวดาราภรณ์ ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
162 นางกรรณิการ์ พลพวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นายอรรณพ ตัญญู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 นางสาวประภัสสร มาคำผุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางวิมลนาถ หิปะนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 ดร.เบญจวัลย์ บุปผาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นายประเสริฐ ชัยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 ว่าที่ ร.ต.ทินกร เหล่าออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
172 นางนันทนา ทองรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
173 นางพรพิมล อรัญเวศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
174 นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
175 นางตวงพร ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
176 นางสาวจารุณี แสงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
177 นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
178 นายตระกูลศักดิ์ ดีไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
179 นายกิตติภพ ผิวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
180 นายนิกร มีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
181 นายสมบัตร ปวงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
182 นายกริช โมฬีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
183 นางธัญกมล คำจันทร์ลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
184 นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
185 นายชาญศักดิ์ คำแดงสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
186 นางสาวธมนวรรณ ชัยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
39