โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 125 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 129 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขื่องในพิทยาคาร

จำนวน 132

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 13 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 16 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 20 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 11 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 4 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 5 6
0
0
0
0
  รวม 42 87 129
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
4
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
17
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
4
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
13
0
0
6 ศิลปะ
3
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
3
0
0
  รวม
31
23
75
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวหนึ่งฤทัย สีหะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพัชริญา คำแฝง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายจันทรัสม์ ไชยสัตย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางไปรดา เกตุไชยเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนันทพร ใจอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวศิริอร บุญบรรจบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางคนึงนิจ ประครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปณิตา ทางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพรรณี จันทรถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวฐิติภา จันทร์ทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศรีจำรัส ศรีนครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวแอนนา รัตนภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชนัดดา แต่งงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายธนชิต ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวฉวีวรรณ ครองยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพิชัย แพทย์เพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายมนู แต่งงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายประพาส ธงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจิราพร ภานานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสิริวัฒน์ บุญล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางไพเราะ อรอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายพีรยศ พิมพ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุพัฒน์ เทพทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอ้อยทิพย์ สมบูรณ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอุไร สวยรูป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวาสนา มงคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสมควร สุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายบัญชา มุคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางปทุมมาศ สุริยฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอนงค์ โพธิ์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเกศแก้ว บุ้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุกัญญา บุญสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายโชคชัย ส่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางนันทพร ร่วมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายชาญชัย อบเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเนตรชนก จรูญแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางพุทธา ไชยสัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางรุ่งธิวา สายเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางพยอม บุญอุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวอุไรวรรณ ครองยุติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวสุพักตร์ ทองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสุดใจ สัตย์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางกรรณิกา นำพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวคล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสมชาย ทองบ่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางวิมล พันธ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
53 นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล  ครู ชำนาญการ
0
54 นางประภาพร มุขสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายธามปรุฬท์ บัวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
56 นางสาวจีระนันท์ แก้วกอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายรณฤทธิ์ บุดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายอุทัย พุทธรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางธีรนุช สกนธวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวหนูพูล เกตุโสระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางวารี หลักกำแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางนิศารัตน์ ปทุมมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวคัทลียา ครองยุติ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางจิรัชยา เกตุทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวศศิภา จันดารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายสนองรัตน์ แสงผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางปทุมทอง ทองกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายสัญญา จันทรถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายทินกร พันธ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสมแปลง บุญจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางรจนา โอภาพ  ครู ชำนาญการ
0
74 นายนิติกร นำพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางกิตติมาพร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
76 นางกนกพร อนุทูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายกฤษฎ์ บุตนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวรัติยา แก้วกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวชญานิศ ทองจุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางมยุรี มาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางจำปี ผิวอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวจตุพร ทันจิตร์  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวสมพิศ ภูเดชดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวลัดดา ทองไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายธวัชชัย ชมภูมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
89 นางวารุณี คมใสย์  ครู ชำนาญการ
0
90 นางดาวัลย์ สุโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
91 นายเดวิช ไสโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางศุภวรรณ นิตยสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางดรุณี บุญพึ่ง  ครู ชำนาญการ
0
94 นายปัญญพนต์ ค้ำชู  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวสุมินตรา สิงหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาาวอรนิชา ดาผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวประภาศรี วัดสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวกฤษณา วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายหริศักดิ์ พลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวศศิรดา พันชัยภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายธนกฤต ขัมภรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายสุกฤษฎ์ ทองปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายสุเมฆ ละมุลตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวนิดา เชื้อประทุม  ครู ชำนาญการ
0
106 นางวรรณา ศรีแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายจักรพงษ์ ตระการไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวไพลิน พานิชเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายวิสิทธิ์ มีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายรัฏฐาธิป บรรเทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวสุภาวรรณ จันทะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายอนุวัฒน์ ศิลาคุปต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางกุหลาบ ชมภูมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายภาณะเรศ บุตรดีขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวจริยา ทองแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวอรทัย พิมพ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 เกรียงไกร ไทยตรง  ครู ชำนาญการ
0
118 กิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 ฐิติพร จันทร์ตรี  ครู ชำนาญการ
0
120 ชาตรี ตรีผลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 จิรสุดา ครองยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
122 ลำใย ทางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 อำนวย ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 ไพรวรรณ์ ดาลัย  ครู ชำนาญการ
0
125 ปิยอร สว่างเนตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
29