โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 731 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -692 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมพิทยาคม

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 687 687
0
0
0
0
  รวม 9 722 731
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
1
0
0
11 อื่นๆ
687
0
0
0
0
  รวม
694
3
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุพจน์ โสภาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางอรวรรณ ศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
3 นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
5 นางรุจี สีตะมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
98.00
6 นางอัญญานี โคตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
7 นายสมชาย จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชิดกมล รัฐเสรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายพงศ์โสภณ เศรษฐมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกานดา ขุนเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
11 นางสาวฐิติมากร ทองล้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววิชุดา เอกสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพินพร แก้วมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางสาวอระศรี หินนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุกฤตา อยู่เมี่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวลัยพร เชื้อตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายดนัย กัณหรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
18 นางนวลนภา บรรพตาธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุรพล กิจเกียรติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางสุชาดา กิจเกียรติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
21 นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิษธร แสงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางนนทกา ดลปัดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนงลักษณ์ ขันธะรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
27 นางเยาวลักษณ์ โคตรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวญาดา กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางธมกร อาภาวัณสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
30 นางสาวธัญญพร ดุจดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
49.00
31 ว่าที่ ร.ต. วราชัย โคตรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอรุณี จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
33 นางสาวดรรชนี ดอกดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
87.00
34 นางปราณี แสงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
35 นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสุกานดา โคระรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวันเพ็ญ ชาวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
38 นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอารีรัตน์ คำวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวจุมพร วงษาหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
30