โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 65 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จำนวน 115

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 12 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 50 65
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
4
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
11
41
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิโรจน์ มั่นธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
2 นางวริศรา ดีงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสมปอง จันทป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวิริยา จันทร์อุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุนทรี กีฬา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนิรมล บุญมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชูสุดา มุขสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอุษา พูลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุพรรณี ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอัญชนา เฉียงขวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมาลีรัตน์ ภู่เกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิชชุญาณ วังศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจิตรา ทองไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัตนธร ศรไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางชุติมา นวลออง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางมะลิวรรณ สิมมาเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปราการ จรัณยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางรัชติพร เกษทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปนัดดา ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวทัศนพร ศรีชลาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอาคม วงศ์วัน  ครู ชำนาญการ
0
22 นายวิชิต ศรีใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวนิตยา​ บุตรอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอดิศักดิ์ ศรีวรบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจิรภา ผิวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสายสมร ภูสีโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวกนกวรรณ งามสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุรีพร โสวรรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาว ฉัตรสุดา มนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางนิรมล บุญมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายทรงเกียรติ คำล้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นาย รังสรรค์ เวชพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายศราวุธ ศรีมาคำ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพิศมัย เกษมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวประยงค์ แสงสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุปราณี เทียมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอมลรชา ทองงอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางชลิดา เด่นนารีบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางอุบลวดี พรหมสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวอัญชลี ศรีสมภพ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางยุพาพร พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวัลลภ บุญช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวปนัดดา ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพิศมัย ธรรมสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวประกายทอง ชุมผลพิบูลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเลิศศักดิ์ จันทรักษา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวภูมิพิชญา จันทร์ส่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางนุชจรี ใจเกื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวจิรนุช บุตราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายปิยะ สังกะเพศ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางจริยาภรณ์ พรมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางกาญจนา สีลาไหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายอลงกรณ์ เคี่ยนบุ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 กนกกาญจน์ โคตรรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางพนิดา ลักขนัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางอริยา อุ่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
26