โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุบลราชธานีศรีวนาลัย

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 14 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนาจารีย์ คณารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางกมลทิพย์ จารุแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางชุติมา ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางณัชชา ทองพิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิรัช จูมลี  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเกษม สุวรรณเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางมณฑา ลีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางณัฐวีณ์ คำภาษีพรธวัล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปุณยนุช ผลไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสาวิตรี ภูธิจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวกนกกาญจน์ กิ่งวิชิต  ครู ชำนาญการ
0
12 นายฉัตรยา ป้องสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิทยา โสมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ผ่องพักตร์ บัวสด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ธัญลักษณ์ พรมจรรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางรัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวมันทนา ขุมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสุรเชษฐ์ วิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพัทธนันท์ คำลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10