โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมตระการพืชผล

จำนวน 178

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 16 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 24 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 7 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 32 86 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
8
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
24
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
12
0
0
6 ศิลปะ
0
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
3
0
0
  รวม
12
24
82
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุรีรัตน์ พันธุวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
2 นางกรณิกา หัสดี  ครู ชำนาญการ
1
14.00
3 นางสาวประทิน อาภรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอุทัยวรรณ พันธุ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายฉลาด ธรรมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
6 นายปรีดา โพธิ์ทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
7 นางสาวผกากรอง มัฐผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายประจวบ เอื้อสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
9 สิบเอกสมประสงค์ วังหอม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวมนัญญา พุทธปอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอัมพร พละบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศรัญญ่า ส่องแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสนธยาศักดิ์ ทุนมาก  ครู ชำนาญการ
1
12.00
14 นายสุวิทย์ จันทร์ส่อง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางรัทญาพร ถุระพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจุรีรัตน์ เวทางคบวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางณัฐภัสสร ภูผานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
18 นางมณีรัตน์ สายราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพวงผกา ปาสาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอนุรัตน์ เบ้าทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวบัวพันธ์ หลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
22 นางสาวจริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจิรา วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจารุพรรณ อมรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
25 นายไพบูลย์ ปาสาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอนงค์นาฎ มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางกมลวรรณ มีแวว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางยุพิน อัคร์พัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายภูริช หอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายชานนท์ ราชกรม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
32 นางสาวเพิ่มศรี ปลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายธนวัต ปาณะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
35 นางสาคร บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวนิตยา ใจตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางออนอุมา สุดเต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายประกาศิต ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาลิณี ใยทอน  ครู ชำนาญการ
0
40 นางวีระพร เสนาวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวิชิต พามาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
42 นายวิชาญ ดาผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายประยุทธ เชื้อหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวรสสุคนธ์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
45 นางทองดี วรรณวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวรรณธนากร อังฉะกรรจ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจารุพร มาลาสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายไวยกรณ์ พรมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นายวารี จอมเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวธนัญญาณ์ บุตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางนิตยา โพธิ์ทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายไพรี พันธ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
53 นางเสวย ศรีตะเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
55 นายโกวิทย์ งามภักดีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายมดิศร ระหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางจิรภัทร แจงธรรม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวอุบลวรรณ ไท้ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
59 นางอนัญญา ต่วนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
60 นางฐิติพร พรมสาศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
61 นางจิรพรรณ บั้งทอง  ครู ชำนาญการ
1
24.00
62 นางบรรธนา ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางยุวดี ใจเดี่ยว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวดรรชนี ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
65 นางพัชรา กันยะกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวจรินทร์ญาดา ปัตไตร  ครู ชำนาญการ
0
67 นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายสายันต์ โสดาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
69 นางสาวนาดา พรมลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางกชณัช พิมพ์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวบุณยานุช อุสาจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางจินตนา เรืองสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายสุริยัน ต่วนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
74 นางกนกวรรณ ทับทิมใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางมงคล สุตัญตั้งใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางดรุณี โทนผุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวหทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางวิไลวรรณ คุณมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสมบัติ อุ่นทวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางทัศนีย์ วังทะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายพงษ์ชิด สุขศรี  ครู ชำนาญการ
0
82 นายวราวุธ สว่างสุรีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวพริ้มเพรา กันยาสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางอังคณา โสดาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
85 นางสมภักดิ์ ถึงปัดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
86 นางวิมลรัตน์ พิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวนภาวดี หาญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวนุจรี สุภาษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางชุติมาภรณ์ บุญภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวอุบล จันทร์ส่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวเนาวรัตน์ สำเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายยุทธนา บุบผาพวง  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวจินตาภา วามนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายไกรสรณ์ หินนาค  ครู ชำนาญการ
0
96 นางณัฐภัทรชญา ถนอมสุข  ครู ชำนาญการ
0
97 นางอัมรา ทุนมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวธนทร ไชยขาว  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวสายสุนันท์ อินทะแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
101 นางสาวสดสวย พุทธปอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวทิพย์ประภา จันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวจุรีรัตน์ พันธุวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
104 นายภาสญาณ อินทร์โทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายวีระชาติ กรินรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายมรกต สุตัญตั้งใจ  ครู ชำนาญการ
0
108 นางเยาวภา จันสุตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายภูมิใจ อินทร์โสม  ครู ชำนาญการ
0
110 นายภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายชานนท์ กนกวันชัยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางฉวีวรรณ วู้ดส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางนันทวัน สองศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสุชาดา ทองอาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางจิระประภา กนกวันชัยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางธณัฏฐา เอื้อสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางอรดี อินทร์โทน  ครู ชำนาญการ
0
118 เกรียงกมล ชาญไชย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
12
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
45