โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สะพือวิทยาคาร

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
1
0
  รวม 14 12 26
0
0
1
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
8
5
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชำนาญ นิลจันทร์  ครู ชำนาญการ
3
72.00
2 นายศุภชาติ ศรีตะเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนวรรณ แก้วบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวนภสร หลุมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสิทธิวัฒน์ ทูลภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายชาติไทย จำปาป่า  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสมพร แสงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมชาย สิมานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวีระ อิ้มแตง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกัญญนันท์ เชยคำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเบญจวรรณ ละครพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุทิน คำไชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวปุณยานุช กองทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสถิตยา กูลเกื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวพิสมัย ตาละคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวิฑูรย์ ทองเรียง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวิไลวรรณ วัฒนราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพชร เกษทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวจิราพร แสนสุข  ครู ชำนาญการ
0
21 นายบดินทร์ สิงหะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอรวรรณ ศรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายโกเมน ทองหล้า  ครู ชำนาญการ
0
25 นายอนุศักดิ์ แก้วกลึงกลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวิชัย จันทร์สอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7