โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พังเคนพิทยา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 18 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
3
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรนุช เชื้ออ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวิมล วงศ์ปัดสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวบังอร ชูไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัตนาวดี ศรีงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประพันธ์ เกษมสุข  ครู ชำนาญการ
0
6 นางศิริพร กุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบุญเลี้ยง เจตบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทองจันทร์ ภาระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเชาวลิต อุปบุตร  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสุพิศพรรณ ภาระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางระเบียบ เวียงแก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางประภาพร ศรีคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวระเบียบ ถิระบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเมกิยะ คำป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธนงศักดิ์ พืชพันธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสมภาร เชื้ออ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสราพร บุดดาแพน  ครู ชำนาญการ
0
23 นายมานพ บุษดี  ครู ชำนาญการ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ บุดดาแพน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวรพล มีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทา  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวุฒิไกร จันพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวศิริกานต์ โคตรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวพิสมัย วงค์ปัสสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางธัณย์จิรา เปี่ยมเจริญวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายภูสิต เปลือยหนองแข้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางวิมล ผ่องแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายชิณกร พวงคต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวิทยา ภูติรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวเบญจวรรณ ยาตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14