โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 92 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีเมืองวิทยาคาร

จำนวน 138

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 12 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 8 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 28 64 92
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
2
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
7
3
0
0
6 ศิลปะ
4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
1
0
0
  รวม
38
22
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบังอร ปรัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
2 นางสาวปิยวรรณ วรบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
3 สิบเอกกฤษ ศรีสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
4 นายอิศรา วรนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
5 นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
57.00
6 นางไกรวรรณ คำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
7 นางศรีฟ้า บุญยัง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
8 นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
9 นางปิยวดี ปัฐพี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
10 นางสาวสุกัญยา สีดาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
11 นางปิยะกาญจณ์ สำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
13 นางภัทราพร กอมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
14 นางสาววิไลวรรณ กิ่งสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
112.00
15 นายอุทวน สุนิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
72.00
16 นางสาวสิณี บัวผัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววรรณนิษา หวังลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายรัฐศาสตร์ โคตรสีหา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุธาสินี กิ่งสกุล  ครู ชำนาญการ
1
8.00
22 นางสุธิดา สอนทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายณัฐปกรณ์ คงรอด  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสิปปนนท์ การะเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศิวชญา สายบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธนพัฒน์ ทับไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
145.00
27 นางสายสุดา โทสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวทัตชา อินทรสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางรินทร์นภา ควรชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางวิบูลย์ นพเทาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
31 นางสาวอุรัก อุ่นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
32 นางสุวิมล เสียงล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
33 นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
34 นางสาวธิดารัตน์ วิลามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายพีระพงศ์ สอนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายรัชพล ภักดีไทย  ครู ชำนาญการ
7
51.00
37 นางทักษิณา พิทักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
106.00
38 นายโยธิน อาธิเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
40 นายนิรันดร์ ป้องสิงห์  ครู ชำนาญการ
1
7.00
41 นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
42 นายณัฐพล วัดภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายวิรัตน์ รังสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
66.00
44 นางพิมพ์พร ตีกามล  ครู ชำนาญการ
0
45 นายเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
46 นางสาวสุกัญญา สารเศวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพันทิพา ช่วงชิง  ครู ชำนาญการ
2
42.00
48 นางสาวจิราภา บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
49 นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
50 นางทิพพาวรรณ สมหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
83.00
51 นายสวัสดิชัย ใสเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
52 นายอนุสิษฐ สำเภา  ครู ชำนาญการ
0
53 นายพละชัย ปราสาทศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
54 นางเอื้อมพร ชาริชา  ครู ชำนาญการ
2
40.00
55 นายรนกฤต ยิ่งยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
121.99
56 นางยุรพร เกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
57 นางสาวศิริรัตน์ วงค์ตลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางอนงลักษณ์ วงศ์คำ  ครู ชำนาญการ
6
103.00
59 นางจุฬาลักษณ์ ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
60 นางทัศณี สุนิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวนันทนา อินทนาม  ครู ชำนาญการ
2
130.00
62 นายชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางพิรินธร ผดาเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายสุทัศ ศรีบุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
55.00
65 นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสุรีย์พร แก้วกัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
67 นายจิระพงษ์ แสงวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางมาลาพร พินธุกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
58.00
69 นางเกษมศรี สมหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
70 นายมังกร จันทลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
71 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวจุไรพร ศรีเข้ม  ครู ชำนาญการ
3
18.00
73 นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายปกรณ์ โอษฐิเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
23.00
75 นายอนุรักษ์ ชมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวนฤตยา อาทิเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวปิยะนุช แก้วงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวบุศราทิพย์ ง้าวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวนิตานันทน์ มาตะชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวตรีธนา ฐิตะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวสุวิมล มิ่งมูล  ครู ชำนาญการ
0
82 นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
83 นางสาวมนัสวีร์ สายสุด  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวเพียงใจ คำพู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวกฤษณวรรณ วงศิริ  ครู ชำนาญการ
2
23.00
86 นางสาวจารุพรรณ พิมพานิช  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวสุชัญญา งามผิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวจินตนา วัฒราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางทิพยรัตน์ กำเนิดสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
23