โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงแก้วพิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 12 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
1
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมานพ แสวงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจันทรา ฉัตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายศิกษก พันธ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทิมา ปัตถาสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสิริวรรณ บุญครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางกาญจนา เชื้อประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางภัทรนัน ประชุมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายสยาม ยุพลบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายประกาศิต คำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสุนิสา สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางกิติยา สมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวชนนิกานต์ บุญชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
4