โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สำโรงวิทยาคาร

จำนวน 53

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 23 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
3
26
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศุภาวรรณ จุลทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวคำแพง บุญไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
46.00
3 นายประจักษ์ ควรนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสิรยา ไชยกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุภาพร แสนเสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางขันแก้ว รัฐิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายนพดล นาคแนวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมารัตยา วงศ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสาคร ก้อนทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสนอง ถมหิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายฑีฆายุ คุ้มแถว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางประภา ประสมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนิชาภัทร จันทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวกิ่งพลอย ฉ่อนเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางมณฑา ชนะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอสมา บุดดีเสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายทรงศักดิ์ จันทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอรอุมา สำนวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวแก้วพิกุล แสงฉวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางเรวดี ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสมพร ชื่นตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางมณีวัฒน์ โสมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางชิโนรส นชพิเลน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางดลยา ทาระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิตยา ส่งศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพรนภา ศิลาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายกฤษณะพงศ์ ไชยกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมบูรณ์ สาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสุริยกรศาสตร์ ปริโยทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายตรัยรัตน พูลสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอริยะ ชาววัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 ธนวัฒน์ ลบบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
35 วินิจดา ปรัสเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7