โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิจิตราพิทยา

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 34 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
3
39
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจริยา ศรีโยหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ดารกา บุญกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางชลกาญจน์ ใจบริสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสมัย โสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจุลนี คำมุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนาตยา ยวนยี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางดรุณี กระจายพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเพชรมณี วรรณพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศักดิ์ชาย สายเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอาภรณ์ คำโฮม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกฤษณา ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนพรัตน์ ภาคบุตร  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุภัตรา ปริสุทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวปรารถนา ถนอมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจิระภา สินธุประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางศุภฤกษ์ นันทโพธิ์เดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศรรษณี อนันต์เรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพัชริยา สารสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสมพร ประดับทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอนงค์ สารสิทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุภาพร แต้สงเคราะห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ วรสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรุ่งศักดิ์ ปทุมบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายธวัชชัย มุขสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางกนกกาญจน์ พรมชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางไขแสง บุญโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสีดา สีลากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายอภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางดวงมณี บุญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวทิพวรรณ์ หวังดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายชาติชาย ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสมัย โสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางยุวดี หาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวกาญจนา ไชยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวพัชนี จารุตันติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายชาญชัย ทำสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสุรีย์รัตน์ นนท์ตุลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวเสาวนีย์ ปราบวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางปัทมวรรณ์ ยิ่งอำนวยชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายวัชรชัย นาสารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนงคราญ ศิริอำนาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
23