โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 157 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 9 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 148 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เดชอุดม

จำนวน 228

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 5 9
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรัตติมา แผงอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธนันดร ใกล้ฝน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุขฤดี บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรุ่งทิวา สารเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวิไลพร สุขนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเอกชัย โด่งวิริยะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางจรูญรัตน์ ฉลวยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวสาริศา วงศ์ไชยยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวภัทรวดี อุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอรันยะ บุญสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวรัตนา สนุกพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมพร ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางพิศมัย ปริหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสยุมพร แสนชาติ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายภคพล พรมกอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอุทัย วันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายรัชวุฒิ ทองเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวกัญจน์อมล คูณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายศรีสุวรรณ์ สำราญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสิรินันท์ ทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาววไลลักษณ์ อักโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางชุติภัณฑ์ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางกนกอร พันธุ์ไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางรติกร จันทป  ครู ชำนาญการ
0
31 นางวราภรณ์ ช่างถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวีระพร ลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางขวัญเรือน หนูย้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางศิริพร อุไรวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางวไลลักษณ์ สังข์สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวาสนา กุลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางพัชร์สินีย์ พรมโลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายยุราช หาระสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางรนิดา อินทร์เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายจิรโชติ ชารีชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสมสนิท แก้วสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเรวดี จุลโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวีรวรรณ หอมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางกันยกร แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางกมลทิย์ ชารีชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางดลพร พยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางกัลยา ผ่องเมืองปัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางแสงจันทร์ คาดสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายฉลาด อารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางนวลละออง ฉลวยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางเยาวรัตน์ คำหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายชนะ ศิริวารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางนิพาภรณ์ ส่งเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสุภาวดี ประสระบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางยองใย ขัมภรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางนงคราญ ขนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางจันทร หลักรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางวิลาวัณย์ ระวะรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางจิราภา กูฎโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายจำนงค์ พรมโลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางมัลลิกา กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสุมาลี ปะระจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางชนนิกานต์ คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวภัชชนก ธนชัยวัฒน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางอนงศรี โลมากาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางพุทธยา ทองเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสุริยันต์ รอดย้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายยศกร เจริญยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายสิทธิกร มูลมั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางจิราพร ศรีสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายสิทธิพล ชลธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายวีระ ทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางผกา โพธิ์ไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางมยุรี นันทะกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายธเนตร ฉลวยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางพรรณี จำปาวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสุภาพร คำเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายเรืองมณี เจริญราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายอนุชิต จันทป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายทวีศักดิ์ นำผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางขวัญใจ ศิริจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายสลักเกียรติ ทองทับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางวันทนา วงศ์มั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายรักชาติ ลิ้มจิตรกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางอัจฉรา เทียมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางนราภรณ์ โคลงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายศักดา เมคัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายอุทัย แข็งกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางเพ็ญสุดา แข็งกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายสมพงษ์ คุณาพรสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางชัชฎาพร จูมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายพนม โพธิ์ไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายวัฒนา จินดารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางนิภาพร เป็นมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสกาวเดือน ชัยกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางศิวพร หาระสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางศุภมาน นิชรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางนิตยา พันธ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางนิษฐา อักโข  ครู ชำนาญการ
0
109 นายพิชาภพ ครองยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
110 นางรังสิมา พลอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางณิชกานต์ นามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางจิตติมา โนนน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางเยาวรัตน์ สายโน  ครู ชำนาญการ
0
114 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวณปภัช บัวกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
116 นายวิรัชต์ ทรัพย์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางวิรากานต์ คุณโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายยุทธพงษ์ เเก้วพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางมุกดา วิถี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายสุขขี บรรลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางลำพึง เปี่ยมสติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาววรรณภา พิลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางโชติกา วรัชจารุกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางอุบลทิพย์ สิทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางประวิณา แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางลินดา กิจไพบูลย์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางสาวดวงแข คำศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางพุธกันยา พรมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นายยุทธนา สายพพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวกรวิภา จิบจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางณฐวรรษ์ ไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นายชนกรณ์ พิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางนิออน วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสาววรทัย ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางกุหลาบ บุญมาทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสาวนันทพร เวธิตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายณัฐพล ทองทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางไข่ขวัญ ชาปะวัง  ครู ชำนาญการ
0
142 นางสาวชนิดา โชคเหมาะ  ครู ชำนาญการ
0
143 นายจรรยา ขนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาวทัณฑิกา ซะบาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางศุภรดา วงค์พุทธะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นายนรัญ มณีนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางณัฐญา ศิริชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางณัฐธิยา ยาพลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางภัสรา โชคทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางสาวภัทริน คูณธาการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางสุกันยา กระก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางเขมรัตน์ คูณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสุภาวดี สุดสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางวาสนา อัปกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางจีรพิศยา วังทรัพย์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12