โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาส่วงวิทยา

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 17 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
7
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายภูริเดช ขุนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายมังกร สิงห์คง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายชยุต พรมวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
6 นายจักริน จิตรมั่น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางณิชาภัทร ทางทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสิริกร ขันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรัญญา คงพลปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุดารัตน์ ฉลาดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพิสมัย ขันทำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายบรรยง พรมสีใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอัมพวัน สิงห์คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวอรทัย เจริญทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิราภรณ์ วงษ์มุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอุบล ศรีทาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสัญชัย พิณทอง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 ว่าที่ร.ต.นคร แท่งคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางภัทรสรณ์ คณากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวกมลพร เอกทัน  ครู ชำนาญการ
0
25 ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางพิสวรรณ บุญเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
21