โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดงสว่างวิทยา

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
2
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจรรยา พิบูลพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรัชนี พรพรม  ครู ชำนาญการ
11
126.00
3 นายนราธร คุ้ยเห้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายณัฐกิตต์ บุญจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวผกาแก้ว พันธแก่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวทิฆัมพร กอมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนภาจริน สุขอ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายสมพงศ์ วงศ์นุริน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายเอกชัย ไกยะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธีรพงษ์ พันธ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวปวีณา คำวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวภัทราภา แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
13 นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางปนัสยา กุลการี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
15 นายวรชัย สาขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสมฤดี ตาลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
1