โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นากระแซงศึกษา

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 6 19 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
8
6
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววราภรณ์ ตุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวยุวภา เหลากลม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรุจิณี พลภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเพ็ญพักตร์ ยาสัจถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางธนพร งามเถื่อน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวกัญจน์ชญา พุทธา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสุทิน งามเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวจิราพร น้อยคำพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสนธยา พลภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางละมัย ชื่นตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
13 นางสาวศศิธร แสนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวชนัญชิดา พยารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุรพงษ์ อนันทวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายประพันธ์ ขามโนนวัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางบัวลี นามวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสริยาภรณ์ นวนภูมีวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวจินตนา เหล็กงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
20 นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพิมพ์พิชญา วันคำ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายทวี พลหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอารีรัตน์ ศรีกะชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7