โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 34 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาโพธิ์วิทยา

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 0 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิรันดร์ บุตรสง่า  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุภักดิ์ เยื่อใย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุดารักษ์ ผาดโผน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวขนิษฐา สมตัว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุธาวัลย์ ฝางคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปัณพร วงษ์กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธนาวุธ วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางน้ำฝน รุ่งรจนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบรรดล วังศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเอกลักษณ์ อ่อนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชินพรรณ คำพีระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายประมวล โพธิ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายประสิทธิ์ โนนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววาสนา โพธิสนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณัฏฐ์วารี แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย คำพะทา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเกษรินทร์ ประสาร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวปนัดดา คำผา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเชิดชัย มีกุศล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางณธมลศรณ์ ดวงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวหนึ่งนุช ช่วยสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีรักยม บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสันติสุข สิงสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรัตติยา นามวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายวีรศักดิ์ คูณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายเอกชัย เพ็งธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายภูวกฤต ใจหอม  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวพึ่งพร สุพรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวนันทวัน แน่นดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวนรินทร์พร โพธิ์ไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนภาลัย กุลบตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธีระศักดิ์ พรมโคต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนิธิกานต์ สมทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายพัทรพงษ์ ลือเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายณัฌฌา เสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7