โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 145 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 154 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยโสธรพิทยาคม

จำนวน 214

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 12 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 22 30
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 27 40
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 15 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 9 13 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 5 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 7 7
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 46 108 154
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
25
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
3
24
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
12
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
16
0
0
6 ศิลปะ
1
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
7
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
33
11
110
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริมนัส นวลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
2 นางกฤษฎาวรรณ กุมภากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวกฤษณา วงศ์อินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกองทอง จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
5 นางเกษอาภรณ์ สิงห์ตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางแก่นจันทร์ ทอนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางงามจิต แก้วพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์ สุรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจารวี งามตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจิรภา สมหวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางจิราพร บุ้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชิษณุชา พระสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางญาณิศา แสงแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางดวงตา เวชกามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทัศนียา เวชสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางธิดารัตน์ สร้อยจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายธีระ แก้วพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนัดจดา จูมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนิภาพร โชติบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายนิวัฒน์ สุรเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
25 นางนุชรี โสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวปราณี วงเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายปราโมช สุธีร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายปรีชา กุมภากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางเพ็ญลักษณ์ สุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเพิ่มพูน บุ้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายไพฑูรย์ เหรียญทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเยาวมาลย์ ละอองนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางรัศมี ช่างเกวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางวนิดา ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวนิสา อุตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวรกิจ วุฒิชัย (ไปช่วยราชการ)  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางวรวีร์ อุดรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางวรรณพร วงศ์ก่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวราพร แก้วใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
41 นางสาววราภรณ์ ไวพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางวัฒนา บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวันวิสาข์ จตุรภัทรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวิราวรรณ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวิสันต์ กรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายวุฒิไกร ปัดภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
47 นางศิริพร มาตะราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางศิริวรรณ จิตพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
50 นางสาวศุภวิมล ผลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสง่า พันพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสรินยา จันทจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวสิริรัตน์ งามสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุกัญญา มิรัตนไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสุกัญญา สัมปันโณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายสุบัน พรหมจารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุภาพร อ่อนจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสุภาพร สุดบนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายสุเมธ โพธิ์ไข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม  ครู ชำนาญการ
1
30.00
63 นางอรทัย วันดี  ครู ชำนาญการ
0
64 นางอรนิจ ขันธหัตถ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางอรรัมภา ธรรมโรเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางอรอนงค์ บุญกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางอัมพร จันเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางอำนวย เวชกามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายเศกสรรค์ สังขทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางนันทนา บุญโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางอรธิลา บุญอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
74 นายชัชวาล มูลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางลักขณา พรมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
77 นายศิวนันท์ นานาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกรรณิการ์ ยาวะโนภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางทัศนัย งามเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวพิกุลทอง บุญคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางภิรพา สุวรรณเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
82 นางธนพร วงศ์กมลาไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายสุขนิรันทร์ พันธ์สาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวณัฐกานต์ ภาวะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายกฤษฎางค์ พื้นแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางวิภาวดี หมื่นแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
89 นางเกษิณีย์ ราณีเวชช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายนครินทร์ ศรีคง  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวสาวิตรี ศรีไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายพศิน พิจารณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
95.00
93 นางพินทุสร ไชยธงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
108.00
94 นายสุรวุฒิ ทองจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางปิยะนุช ธิมาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวบังอร มงคลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
97 นายวัฒนะ กันทาทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางรัดดาวรรณ์ มาปะโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
99 นายศุภชัย อุดรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางเทียมจันทร์ ศรีสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายวงศ์หิรัณย์ สัมปันโณ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวเรือนแก้ว บุญโถน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวจุฑารัตน์ อธิมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางธิดารัตน์ หิรัญพัชรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
105 นายสุพจน์ พงษ์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวปิยะพร พุ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายวาทิต แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
120.00
109 นางสาวสุปราณี หัวดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวบุษกร สิงห์คู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาววรากร บุญทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายฆนรุจ คำคุณนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวอนุรักษ์ สงัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายดำรงค์ชัย มาปะโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสุรีมาศ สุขทาษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวโยษิตา ดวงมาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวกิตติกุล พรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายสมสมัย อินทะมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวภัคจิรา สมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
122 นายปรีชา สารโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
123 นายกรบดินทร์ โพธิ์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายมงคล พันธ์เพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวศรัญญา ศรีเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวพรรณี บุญหนุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางอุมาพร อ่อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายประสิทธิ์ ช้อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นายสุรศักดิ์ อักษร  ครู ชำนาญการ
0
131 นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางนิตยา นูสีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายธนชน กุดหอม  ครู ชำนาญการ
2
111.99
134 นายสันติสุข แก้วศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
135 นางโคตรเพชร มีโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางสาวศิริวัลย์ ธิมาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นายอนันต์ กังสดาร  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสาววิภาพร ศรีคำเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 สุวิมล โคตรสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 ภัทรสุดา เอกบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวนันท์นภัส นุแรมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางอัญชณ์วรา ทัศบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
145 นางวัลยา ชยันตรดิลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
52