โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 17 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
2
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติพงษ์ บุญสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
2 นางมินตรา งามทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวแสงเดือน บกน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
4 นางวไลพร แก่นคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
36.00
5 นายสลับ นุตะไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางโสภา เนาวโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเดชมณี เนาวโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอาภาพร วรรณสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
9 นางวิไลรัตน์ มาตขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวยาใจ เจริญพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
78.00
11 นายศราวุธ โชติสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกิตติมา สาระรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวรุทร์ วรรณสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมาน มาตขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
15 นายกิตติกรณ์ บุญยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาคร ทองเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนภาไล ศรีภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
18 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
120.00
19 นายชานล นนทกุลพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนิรชร ชายทวีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางดาราทิพย์ แซวจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางนฤมล ร้อนกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางปริย์ณัฐดา ไชยช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวันวิสา สีทำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
25 อรรถพล ณ อุบล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7