โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทรายมูลวิทยา

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 4 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 28 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
3
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
6
27
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรสวรรค์ ภักดีสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
2 นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ  ครู เชี่ยวชาญ
1
16.00
3 นายธรรมศักดิ์ วรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
4 นายพงษ์เทพ วงษ์ไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมลัยศรี โพธิวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวีรยุทธ โพธิวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธนกร พุทธพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวศรีประไพ วงศ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
15
138.00
9 นางสาวประกายแก้ว ดีล้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
10 นางสาววันดี ในพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
11 นางกฤษณา นามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวุฒินันท์ บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
13 นางสิริลักษณ์ วายโสกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสมปอง มิคคสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
15 นางฉายรัศมี บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนิภาพร งามหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
17 นางจำเนียร มัจฉามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
18 นางบัวจูม เยี่ยมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
76.00
19 นางรวงทิพย์ บัวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพวงทิพย์ ธิมาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
21 นายเรืองฤทธิ์ บัวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวกชพร จันทร์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
23 นายเอกราช บัวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรุ่งณภา ถนอมบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
18
250.00
25 นายสุรศักดิ์ งามหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอนุภาพ ชูรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวกตัญญ์ชนกญ์ วงษ์ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวชลศรัญย์ อุ่นศิริวงศ์  ครู ชำนาญการ
5
56.00
29 นายณดล โตไทยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุนันทา สิ้นโศรก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสุรีย์รัตน์ เนตรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
34 นางสาวพรรณวรท อุ่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาววานา โมคาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายชัชวาล ประสารศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
37 นางวัชรี มูลสาร  ครู ชำนาญการ
1
16.00
38 นางปัณณ์นารา พุทธเศรษฐ์สิริ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายอาณัติ คัทเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางอัมพร ทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวศิริวรรณ จันทร์เรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวบุษกร หวายเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12