โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 69 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 73 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดชุมวิทยาคม

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 12 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 4 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 3 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 29 44 73
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
5
43
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตติยา โฉมเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวิรุฬ แก่นบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสมสวาท โพธิ์กฏ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุดาวดี แสนภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสำอาง บุศยอำคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางนวลฉวี โสมเกษตรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเหรียญ อุ่นศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายไพรวัล ดวงตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสังคม วงศ์ชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปิติพร ทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นายบุญทัน ส่วนเสน่ห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ร้อยเอกสุริยศุภกรณ์ แสนโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางประภาพร เหนือทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววรุณศิริ มาตขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
17 นางสาวเปรมกมล มาศขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวปรีญา มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายนิกร โพธิ์กฎ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอัตตพงษ์ เรืองวัณณาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายนิทัศน์ โสมเกษตรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจินตนา อุ่นศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
23 นางดอกไม้ แสงพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
24 นางดอกจันทน์ คำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเดือนฉาย พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสังข์ บุญอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุภาพ แก่นบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสังวาลย์ งามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
29 นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสมบัติ ม่วงมูลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางเอ็มไพร วิเศษพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพิมพ์พร ดวงตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายชัยวิชิต ศรีโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวขวัญตา บุตรอำคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาววิรัญญา ขุณิกากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวรุ่งระวี สมชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศุภเกียรติ สร่างโศก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
39 นายธวัฒชัย รัตนะวัน  ครู ชำนาญการ
4
48.00
40 นายรุ่งโรจน์ ทองโสม  ครู ชำนาญการ
1
0.00
41 นางกัญญา สีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอัจฉราวดี สีมันตะ  ครู ชำนาญการ
4
131.99
43 นายผดุงศักดิ์ มาสขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
44 นางจันทร์เพ็ญ ชูรัตน์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
45 นายอลงกต ดาโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวศรียาภัทร ทองนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
47 นางสาวประภา พวกพ้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสุรจิต สิมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจิราภรณ์ ศรีไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
44.00
50 นางสุเนตร ศรีวสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายเทียนชัย ครุผาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายนราศักดิ์ อบเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวธิชญา อายุยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
54 นายปิยพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวนนทพร ศิริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
56 นางภาพตะวัน มาสขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
57 นางสุพัตตา ไตยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
58 นางสาวชนิดาภา สรรพาวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวยุพาพร สายรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
61 นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวสุริศา ปัดตาเคนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายวิโรจน์ คำจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายศตวรรษ โยวาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
65 นางสาวจรรยา เทียนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
34.00
66 นางสาวปทุมวดี แซ่จู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายชวฤทธิ์ คณานิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
92.00
68 นางสาวกาญจนา พื้นพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวีระศักดิ์ คำแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 ธราพงษ์ ศิริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาววิไลพร คหัสคัดคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางรัตนาพร อาจอำนวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13