โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -20 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ป่าติ้ววิทยา

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 8 8 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 23 24 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
1
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
24
2
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนภัสวรรณ วิชัยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายกฤติเดช พันธ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายมิตรชัย ใจหวาน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจันทร์ฉาย ยลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
5 นางสุภาพร ศรีอุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมคิด พรหมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
7 นายอนุรักษ์ ประนาโค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทองพูล ทวีบท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอรุณี มอญพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพินทอง กอมะณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสนุกภรณ์ชนก ชูชัยโตธนพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนิภา บุญทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุภวรรณ์ ไชยยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอรทัย ทอนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจำปา บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
17 นายดอนเมือง ไชยมัชชิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
18 นางดรุณตรีย์ เหลากลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพนมศักดิ์ กุสโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายยุตพงษ์ สิงหา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวมินตรา บุญทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
22 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศิริพร ทานะเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
64.00
24 นางสาวกาญจนี พรหมกสิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนัฏทญา จันใด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสมัคร ทองเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาววลัยลักษณ์ สุพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13