โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้องแซงวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 17 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายยุทธนา ผาเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
174.00
3 นายศุภกิตติ์ ธาระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางฐิติมญชุ์ โสดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
103.00
5 นางสุมนมาลย์ แสนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
6 นางอุบลวรรณ พลยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางราศิริ คุณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นางสาวลมัย ศูนย์โศก  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
9 นางสุภาพร เมืองโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
10 นางจริยาวดี คุณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
11 นายสังวาลย์ เมืองพิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
12 นางปราณี อุ่นเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
13 นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
39.00
14 นางใบศรี อรมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
64.00
15 นางทับทิม เจริญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
88.00
16 นายศุภกิจ เจริญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
96.00
17 นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก  ครู ชำนาญการ
6
38.00
18 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
88.00
19 นางสาวธณิดา ไชยภูมิ  ครู ชำนาญการ
4
42.00
20 นางสาววราภรณ์ ลือจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางปรียาดา รสจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
2
30.00
23 นางสาวอาทิตยา บุญธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8