โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำเตยวิทยา

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 2 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 13 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
1
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเบญจมาศ ทองบ่อ  ครู ชำนาญการ
3
30.00
2 นางสุมาลี มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
3 นายทองเลื่อน สิทธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
4 นางสาวกัลยากร โตไทยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
96.00
5 นางเบญจวรรณ แพงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
6 นายสุวรรณ นราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
7 นางนิภาภรณ์ บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
54.00
8 นายไพรวัลย์ ศิระอำพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
200.00
9 นายพนา บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
10 นางปรียาวดี วิเวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
83.00
11 นายนันทน์ณัฏฐ์ จันทร์เรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
130.00
12 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
90.00
13 นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
14 นายทินกร จักษุทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
189.00
15 นางสาวสร้อยมุก สุยังกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
102.00
16 นายสกลเดช เวชกามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางพัชรี ศรีระวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
18 นางนงลักษณ์ โสภารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
19 นางสาวพลอยไพลิน ยอดจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
72.00
20 นางสาวภัทรสุดา แก้วสีขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
21 นางสาวกาญจนา สุกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
22 นายสุรพจน์ บัวเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
23 นางสุภาวดี จำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
24 นายสกลเดช เวชกามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางอมรรัตน์ ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7